Leverings- en betalingsvoorwaarden Chem-Dry Eemsmond gedeponeerd bij K v K. te Groningen.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Chem-Dry en elke door haar gesloten overeenkomsten

AANBOD/ TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel 2
a. Alle aanbiedingen van Chem-Dry zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
b. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door opdrachtgever aanvaard, heeft Chem-Dry het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
c. De overeenkomst tussen Chem-Dry en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Chem-Dry hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
 
PRIJZEN
Artikel 3
Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van de orderbevestiging geldende prijs. Indien tussen het tijdstip van order bevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan drie maanden zijn verstreken is Chem-Dry gerechtigd de prijs te verhogen met de eventueel gestegen lonen en kosten van materialen/ schoonmaakmiddelen. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

ANNULERING
Artikel 4
Opdrachten kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de door Chem-Dry opgegeven datum van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden worden geannuleerd. Annulering kan schriftelijk of telefonisch geschieden. Indien annulering niet of niet tijdig plaatsvindt is opdrachtgever aan Chem-Dry een onmiddellijk
opeisbare vergoeding ad € 100,- verschuldigd.

RECLAMES
Artikel 5
Opdrachtgever dient klachten over de door Chem-Dry uitgevoerde werkzaamheden binnen vijf dagen na uitvoering schriftelijk of telefonisch aan Chem-Dry mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Chem-Dry ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden vervalt.

GARANTIE
Artikel 6
Chem-Dry staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt Chem-Dry staat echter niet in voor verwijdering van vlekken op tapijten, karpetten, meubilair en andere gereinigde stoffen welke veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine braaksel en huisdieren en/ of vlekken welke zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater ammonia en/ of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever. Tevens staat Chem-Dry niet in voor verwijdering van verkleuringen veroorzaakt door nicotine, verbleking door zonlicht of andere oorzaken.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 7
Chem-Dry is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van Chem-Dry.
Chem-Dry is echter niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door:
a. Het verplaatsen of te vroeg terugplaatsen van meubilair of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan.
b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Chem-Dry.
c. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal welke niet of slechts moeilijk waarneembaar zijn en op het bestaan waarvan door opdrachtgever niet tevoren is gewezen.
d. Het vóór het door Chem-Dry opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Chem-Dry in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/ of stoffering heeft aangebracht.
e. Het krimpen en/ of oprekken van karpetten.
f. Het verkleuren van stoffen bij het reinigen door inwerking van binnenuit door (latent-) aanwezige reinigingsmiddelen of chemicaliën.

TRANSPORT
Artikel 8
Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Chem-Dry verblijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

BETALING
Artikel 9
a.  Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.
b. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen  is Chem-Dry gerechtigd zonder voorafgaande sommatie van 3 % per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
c. Chem-Dry is gerechtigd ingeval van niet of niet tijdige betaling van de opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke Incassokosten die daar door zijn veroorzaakt. Deze kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Chem-Dry zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
d.  Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever in beginsel niet op.

OVERMACHT
Artikel 10
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Chem-Dry niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand
komen van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop Chem-Dry redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen Chem-Dry en opdrachtgever ontbonden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

ONTBINDING
Artikel 11
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Chem-Dry richt zal hij Chem-Dry eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en
haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden vermeld.

GESCHILLEN
Artikel 12
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met aanbiedingen en
overeenkomsten hoe dan ook gedaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Chem-Dry voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.